TLAČIVÁ

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka

Zápis do MŠ

  • "Žiadosť o prijatie do MŠ na šk. r. 2023/2024 a vyjadrenie vš. lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa"

Na Žiadosti sa vyžaduje podpis VŽDY oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu je možný len z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok. V tom prípade prosíme doložiť tlačivo "Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok ."

Spolu so Žiadosťou o prijatie, prosím vypíšte aj "Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást." V tomto prípade si určíte, kto bude prednostne preberať Rozhodnutia súvisiace s prijatím Vášho dieťaťa. Ak určíte oboch zák. zástupcov, budete musieť prísť po Rozhodnutie obaja! Preto odporúčame zaškrtnúť odpoveď A), že bude podpisovať a preberať Rozhodnutia len 1 zo zák. zást. (ktorýkoľvek jeden z rodičov). Koho meno uvediete, toho budeme prednostne upozorňovať.

"Písomné vyhlásenie o doručovaní len 1 zák. zást."

Podpis len 1 zákonného zástupcu na Žiadosti o prijatie do MŠ z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok (napr. hospitalizácia pacienta, ktorý nie je schopný podpisovať, osoba vo výkone trestu)

Oznámenie o ukončení dochádzky do MŠ

Doklady potrebné pred prvým vstupom do MŠ

Prosíme vypísať a odovzdať p. uč. na triede v prvý deň nástupu do MŠ

  • Splnomocnenie na preberanie dieťaťa 
  • Potvrdenie o bezinfekčnosti TU 
  • Evidenčný lístok dieťaťa 
  • Zápisný lístok do ŠJ 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti


"Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" vystavené rodičom — pri návrate dieťaťa do materskej školy v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 5 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z iných dôvodov ako ochorenia (možné len v nevyhnutnom prípade). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti vystavuje rodič vždy, v prípade potreby aj opakovane viackrát počas školského roka.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Žiadosť o odpustenie poplatku za MŠ

Predkladá zák. zást. riaditeľovi MŠ, ak dieťa chýba VIAC ako 30 po sebe idúcich dní - napr. 31 dní

Žiadosť o odpustenie poplatku  

COVID

Písomné vyhlásenie NÁVŠTEVNÍKA o bezpríznakovosti návštevníka 

Oznámenie o výnimke z karantény

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

GDPR

PPPV - Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

(odklad školskej dochádzky)

Od 1. januára 2021 je v platnosti nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Ak rodič dieťaťa "predškoláka" chce pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca je povinný podať: 

  • informováciu riaditeľke MŠ bezodkladne (najlepšie do zápisu na ZŠ čiže najneskôr do 01. apríla) o tom, že chce pre dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (telefonicky, e-mailom), 

 "Žiadosť o PPPV"  


"Odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast" 

  • "Odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPP)  

"Informovaný súhlas zákonného zástupcu" podpísaný oboma zákonnými zástupcami  

Následne vydá riaditeľka MŠ "Rozhodnutie o pokračovaní plnenia PPV"

Ak sa rozhodnete, že vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, dieťa sa musí zúčastniť zápisu v základnej škole. 

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Školský poriadok 2022-2023

© 2023 MATERSKÁ ŠKOLA, Bajzová 9, 010 01 Žilina
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky