ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

MŠ Bajzová:


Zodpovedná vedúca ŠJ:   Svetlana Ďurčanská

Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu:

• V pondelok alebo v deň, ktorý nasleduje po sviatkoch do 8:00

• V ostatné dni telefonicky 041 724 26 81 - ŠJ MŠ Bajzova deň vopred do 14:00

• V prípade choroby dieťaťa si môže prísť vyzdvihnúť zák. zástupca v čase od 11:00 - 13:00 stravu do vlastného obedára. (V čase mimoriadnej situácie do jednorazových nádob)

• Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási vedúcej ŠJ v daný deň najneskôr do 11:00. Po tomto čase bude strava vydaná na "duplu" pre ostatné deti.

• Ak dieťa do MŠ nenastúpi zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku. Ďalšie dni je povinnosťou zákonného zástupcu dieťa zo stravovania odhlásiť.

• Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje. Odhlasovanie zo stravovania sa vzťahuje aj na dieťa v hmotnej núdzi.

ŠJ 041724 26 81

úhrada stravy na účet ŠJ Bajzova: SK96 5600 0000 0003 3037 2018

Dieťa sa neodhlasuje zo stravy u učiteliek na triedach!!!

Elok. prac. V. Javorku:

• Zákonní zástupcovia odhlasujú stravu cez www.strava.sk deň vopred do 13:30

• Zák. zást. si môže v prvý deň choroby vyzdvihnúť obed od 11:30 – 12:30 priamo v MŠ.

• Odobratie stravy je možné LEN v prvý deň choroby a LEN v tom prípade, ak túto skutočnosť ohlási MŠ V. Javorku 0911 337 883 v daný deň najneskôr do 11:00.

ŠJ elok. 0904 991 905

Číslo účtu ŠJ-elok: SK05 5600 0000 0003 0372 3003

Školská jedáleň

Zápisný lístok do ŠJ MŠ Bajzova od 1.4.2023 podľa VZN 3/2023

Zápisný lístok do ŠJ elok. prac. V. Javorku

Čestne vyhlasenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia od 01 01 2023  (predkladá ten, čo si nechce uplatniť daňový bonus na dieťa, ale chce získať dotáciu na stravovanie) 

Formulár na posúdenie príjmu (V prípade hmotnej núdze, vypíšte zák. zástupca tlačivo a dá ho potvrdiť na úrade PSVR + doloži príjmem za posledných šesť mesiacov. Viď Tlačivo - je tam postup)

VZN 3/2023 Zmena poplatku od 1.4.2023 - strava

© 2023 MATERSKÁ ŠKOLA, Bajzová 9, 010 01 Žilina
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky