O NÁS

Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša škôlka vyniká kvalitnou výukou, krásnym prostredím a individuálnym prístupom.

Zameranie

V našej materskej škole sa chceme s nadšením usilovať o to, čo je v živote skutočne dôležité. Milovať, chápať a podporovať zdravý životný štýl u detí predškolského veku.

Veríme, že naša materská škola poskytne deťom bezpečné prostredie, rovnosť, empatický prístup, vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a činnorodý aktívny prístup.

Ako jedna z mála škôl na Slovensku sa pýšime zriadenou technickou triedou. Našim heslom je: "Škola hrou s technikou"

Našim cieľom a prioritou je stať sa technickou škôlkou, ktorá poskytuje kvalitnú výchovno–vzdelávaciu výučbu, postavenú na rozvoji technických zručností.

Naša materská škola sa zameriava na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na individuálne možnosti, rešpektovanie hrového obdobia v živote dieťaťa, dodržiavanie práv dieťaťa, dodržiavanie dohodnutých pravidiel všetkými zúčastnenými na živote našej materskej školy. Deti po absolvovaní odchádzajú prevažne do troch základných škôl s rôznym zameraním a toto sa snažíme, aby bolo zastúpené aj v našej materskej škole formou krúžkových činností. Od roku 2005 pracujeme s projektom "Oboznamovanie s cudzím jazykom hravou formou". Okrem toho každoročne pripravujeme mnoho projektov a aktivít so zameraním od práce s deťmi a rodičmi, cez mimoškolské aktivity, prezentáciu na verejnosti - zimné radovánky na snehu, fašiangový karneval, besiedky, dni otvorených dverí, športové súťaže, práca s počítačom, Lego Dacta.Popri každodenných činnostiach tieto aktivity spestrujú život deťom, rozširujú ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti


Kto sa stará o detičky?

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív 10 pedagogických pracovníčok, kvalifikovaných učiteliek materskej školy s dlhoročnou praxou. Prevádzka je zabezpečovaná spolu s prevádzkovými zamestnancami - troma upratovačkami a štyrmi pracovníčkami školskej jedálne.

Riaditeľ MŠ: PaedDr. Lucia Bušiková

Zástupca MŠ: Alica Košová

Pedagogický zbor v šk. roku 2022 - 2023 MŠ Bajzova

1. trieda:

Sláva Syrovátková -triedna učiteľka MŠ

Alica Košová -zástupkyňa MŠ

1. trieda

Alena Janošková -triedna učiteľka MŠ

Bc. Silvia Drevenáková - učiteľka MŠ

3. trieda:

PaedDr. Lucia Bušiková - riaditeľka MŠ

Viera Jombíková - učiteľka MŠ

Darinka Šamajová -triedna učiteľka MŠ

2. trieda:

Jana Žuchová - triedna učiteľka MŠ

Zdenka Macurová - učiteľka MŠ

Elokované triedy:

1E

Ľubica Kramárová - učiteľka MŠ

Eva Jantošová -triedna učiteľka MŠ

2E

Janka Medová- triedna učiteľka MŠ

Mgr. Eva Brňáková - učiteľka MŠ

Zuzana Sokolová - asistentka

Prevádzkoví zamestnanci:

Školská jedáleň:
Svetlana Ďurčanská - vedúca školskej jedálne

Anna Mičudová - hl. kuchárka

Božena Bučková - pomocná kuchárka

Silvia Paurová - pomocná kuchárka, upratovačka, elokované pracovisko

Mária Sokolová - upratovačka

Nataša Furman - upratovačka

Zuzana Dubíková - upratovačka, elokované pracovisko

Jana Koperová - pomocná kuchárka, upratovačka

Zuzana Sokolová - asistent

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

Jombíková Viera:

 • 1. atestácia: Oboznamovanie detí s cudzím jazykom v MŠ
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Školský manažment v MŠ (Východiská procesov zmeny výchovy a vzdelávania v MŠ)
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Obsahová reforma v MŠ
 • Inovácia v riadení školy a školského zariadenia
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Šamajová Darina:

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

PaedDr. Bušiková Lucia

 • 1. atestácia: Relaxácia ako prostriedok eliminácie agresívneho správania u detí v predškolskom veku
 • 2. atestácia Relaxačné grafomotorické cvičenia podporujúce správny úchop grafického materiálu
 • Rigorózna práca - Kresba ako prostriedok poznávania 5 1/2-6-ročných detí
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Softvérové vybavenie interaktívnej tabule a integrácia digitálych technológií do vých. - vzdelávacej činnosti v MŠ
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee - Bot v MŠ
 • Enviromentálna výchova ako prierezová téma v MŠ
 • Rozvíjanie priestorovej predstavivosti a orientácia v priestore
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Rozvíjanie grafomotorických zručností dieťaťa predškolského veku
 • eTwinning - Dopraváčik
 • Aktualizačné vzdelávanie (garant) - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Žuchová Jana, Bc.

 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • eTwinning - Dopraváčik
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole
 • Projktové vzdelávaní v praxi mateřské školy
 • Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov
 • Interaktívna tabuľa a jej využitie v MŠ

Alica Košová

 • Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprímarnom vzdelávani
 • PowerPoint v edukačnom procese
 • Predškolské vzdelávanie v dobe epidemiologickej krízy
 • Jak řídit vitruálni pedagogický proces...
 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Digitálne technológie
 • Osobnostný a, sociálny a morálny rozvoj
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Janošková Alena

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • 1. atestácia: Regionálna výchova v edukačnom procese materskej školy.
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Medová Janka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania " Dramatická výchova v MŠ."
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Verbálna a neverbálna komunikácia detí v dramatickej výchove.
 • PowerPoint v edukačnom procese: Hospodárske zvieratá
 • Využívanie interaktívnych technológii a interaktívnej tabule v edukačnom procese: Ovocie a zelenina
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Jantošová Eva

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Ovocie a zelenina
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Macurová Zdenka

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Kramárová Ľubica

 • Učiť moderne, inovatívne a kreatívne
 • Osobnostný, sociálny a morálny rozvoj
 • Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
 • Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-Bot
 • Digitálne technológie v MŠ
 • Osvedčenie k uplatňovaniu učebne ML6 /Lego Dacta/
 • Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov "Význam a formy spolupráce MŠ a rodiny"
 • Osvedčenie o absolvovaní cyklického vzdelávania "Ako sa zapojiť do siete škôl podporujúcich zdravie
 • Osvedčenie o absolvovaní workschopu " Tangram - dimenzia tvorivého rozvoja edukačnej činnosti v predškolskom veku"
 • Prípravné atestačné vzdelávanie
 • 1. atestácia: Mediálna výchova v materskej škole
 • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
 • PowerPoint v edukačnom procese: Kvety
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole

Syrovatková Sláva

 • Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania - Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní
 • Aktualizačné vzdelávanie - Vzdelávacie oblasti ŠVP v materskej škole
   

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE

Aktualizačné vzdelávanie 2019-2021

 • Schválenie
 • Program a rozsah
 • Hodnotenie

Aktualizačné vzdelávanie sa konalo pod vedením garanta PaedDr. Lucie Bušikovej. Vzdelávaním a samoštúdiom získavali pedagógovia potrebné informácie k plneniu ŠVP z oblasti:

MODUL 1:

-Umenie a kultúra: Hudobná výchova, Výtvarná výchova

MODUL 2:

-Jazyk a komunikácia

-Človek a príroda

-Človek a svet práce

MODUL 3:

-Matematika a práca s informáciami

-Človek a spoločnosť

MODUL 4:

-Zdravie a pohyb

-Evaluácia

Aktualizačné vzdelávanie 2022-2023

 • Schválenie
 • Program a rozsah
 • Hodnotenie

Aktualizačné vzdelávanie sa konalo pod vedením garanta PaedDr. Lucie Bušikovej. Vzdelávaním a samoštúdiom získavali pedagógovia znalosti z legislatívy, inklúzie, BOZP v technickej MŠ, ...

© 2023 MATERSKÁ ŠKOLA, Bajzová 9, 010 01 Žilina
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky